Unia europejska a bezpieczenstwo polski

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz kontrole książce w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że znacząca większość maszyn, a także urządzeń jest dedykowana do budowania funkcji w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która sprowadza się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i układów ochronnych, jakie są przeznaczone do użytku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej porady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była kluczowym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Z około dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dopasować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wbudowana w utrzymanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do zysku w odległościach, jakie są zagrożone atakiem na wielkości oraz dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do wykorzystywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na bazie starego podejścia, były powiązane właśnie z urządzeniami elektrycznymi, jakie musiały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w części przypadków. W kontakcie spośród obecnym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilku odpowiednie do spełnienia przyzwoitego poziomu ochrony, jaki jest wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.